คณะกรรมการตรวจสอบ

Audit Committee

นายรัตน์ ด่านกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายรัตน์ ด่านกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

กรรมการตรวจสอบ

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

กรรมการตรวจสอบ

ผศ.ศุภสิน สุริยะ

กรรมการตรวจสอบ

ผศ.ศุภสิน สุริยะ

กรรมการตรวจสอบ