คณะกรรมการบริษัท

Board Of Directors

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

กรรมการบริษัท

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

กรรมการบริษัท

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

กรรมการบริษัท

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

กรรมการบริษัท

นายรัตน์ ด่านกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายรัตน์ ด่านกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ศุภสิน สุริยะ

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผศ.ศุภสิน สุริยะ

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

Prof. Padermsak Jarayabhand

Director / Independet Director

นายอากิฮิโกะ คิชิ

กรรมการบริษัท

Mr. Akihiko Kishi

Director

นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติ

กรรมการบริษัท

Mr. Rittirong Boonmechote

Director