คณะผู้บริหาร

managements

นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน(รักษาการ)

นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน(รักษาการ)

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ