คณะผู้บริหาร

managements

นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน(รักษาการ)

นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน(รักษาการ)

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางบุษกร มาโนชกุล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นางบุษกร มาโนชกุล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี